Outplacement Grupowy

Chociaż outplacement zaczął funkcjonować tuż po drugiej wojnie światowej, jako skuteczne narzędzie pomocy żołnierzom kończącym służbę, to dopiero w latach sześćdziesiątych zainteresowały się nim firmy. Postrzegano w nim szansę na uniknięcie spadku efektywności po fali zwolnień, utrzymania reputacji w regionie i wśród potencjalnych przyszłych pracowników, narzędzie zwiększenia lojalności oraz potwierdzenie, że firma żyje głoszonymi wartościami w obszarze szacunku i troski o pracowników.

Outplacement w prawie polskim.
W Polsce wykorzystywanie outplacementu zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych wraz z falą restrukturyzacji. W prawie polskim pojęcie to pojawiło się w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod nazwą „zwolnienia monitorowane”. Według wspomnianej Ustawy, jest to rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia lub zagrożonych wypowiedzeniem.


Prawo wymaga, aby pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy uzgodnił z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników dotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Program wsparcia pracowników może być realizowany przez urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. Powinien on mieć miejsce w okresie wypowiedzenia pracownika lub w ciągu 6 miesięcy po ustaniu stosunku służbowego. Może on być finansowany przez pracodawcę, pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej, jak i na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy. W ramach programu pracodawca może na wniosek pracownika finansować świadczenie szkoleniowe, które przysługuje przez sześć miesięcy od rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo w ramach programu pracodawca może utworzyć fundusz szkoleniowy, z którego będą finansowane świadczenia szkoleniowe, czyli dodatek do wynagrodzenia. Są one przyznawane na wniosek pracownika i przysługują po rozwiązaniu stosunku pracy na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy. Wypłacane są one co miesiąc w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzymuje od urzędu pracy zwrot składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłacanych świadczeń szkoleniowych.

Przykładowy program
      
Warto jednak podkreślić, że grupowe programy outplacementowe są najczęściej realizowane z inicjatywy pracodawcy nawet wtedy, gdy nie wymagają tego przepisy. Bowiem najlepsi liderzy zdają sobie sprawę, że bardziej zależą od ludzi, którzy ich otaczają, niż oni od nich. Outplacement wzmacnia więzi, zmniejsza stres i zwiększa produktywność organizacji.

Podobnie jak i outplacement indywidualny, również outplacement grupowy jest dostosowywany do potrzeb i możliwości organizacji. Dla uczestników programu cel pozostaje niezmieniony, w przystosowaniu się do wymagań rynku pracy, zmniejszenie stresu z utratą pracy, stworzenie i realizacja planu działania zmierzającego do stworzenia nowych źródeł przychodu. Przykładowy program składa się z następujących modułów:

Moduł szkoleniowy

  • Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do aplikowania i budowania marki osobistej: CV i profil LinkedIn.
  • Prezentacja mechanizmów działania rynku pracy, metod szukania, autoprezentacja oraz sposoby budowania sieci kontaktów niezbędnej do odniesienia sukcesu.
  • Trening rozmowy rekrutacyjnej wraz z nauką budowania narracji o sobie i swoich doświadczeniach, prezentacja technik radzenia sobie z trudnymi i niezręcznymi pytaniami, o co warto pytać pracodawcę.
  • Centrum konsultacyjne dostępne dla uczestników przez parę tygodni.

Moduł prawny

  • Szkolenie z prawa pracy dla menedżerów.

 Moduł wsparcia aktywnego szukania

  • Prezentacja sylwetki zawodowej osoby objętej programem kilkuset firmom rekrutacyjnym.
  • Kontakt z kilkuset firmami z branży lub regiony pasującymi do zaplanowanej ścieżki kariery.

Book Consultation