Outplacement indywidualny

Współczesna definicja outplacementu obejmuje szereg kompleksowych działań, których celem jest wsparcie zwalnianych pracowników w procesie zmiany. To bardzo szerokie pojęcie, które dawno już wyszło poza ramy zwyczajnej „pomocy w znalezieniu nowej pracy”.

Trudno znaleźć precyzyjne tłumaczenie słowa outplacement. W polskim ustawodawstwie mówi się o zwolnieniach monitorowanych, choć termin ten rzadko jest używany w biznesie. Znając wiele jego definicji, my najchętniej mówimy o kulturze zwalniania pracownika, dzięki której otrzymuje on wszelkie narzędzia i wsparcie, aby poradzić sobie w procesie zmiany pracy.

Kto korzysta na outplacemencie?

Jak wiele innych procesów biznesowych, outplacement ma długą historię, sięgającą czasów powojennych. Powstał z potrzeby udzielenia wsparcia amerykańskim żołnierzom, wracającym z II wojny światowej, którzy nie potrafili odnaleźć się na ówczesnym rynku pracy. W biznesie pojawił się w latach 60. ubiegłego wieku w USA, choć na szeroką skalę został zastosowany dopiero kilkanaście lat później. Od tego czasu zyskał ogromną popularność, także w Polsce. Okazało się bowiem, że korzyści, jakie odnotowują stosujące go firmy, wykraczają daleko poza znalezienie nowej pracy zwalnianym osobom. Należą do nich przede wszystkim poprawa atmosfery w organizacji po restrukturyzacji, płynny powrót do „normalnego” trybu pracy, a tym samym szybszy rozwój oraz wzmocnienie wizerunku zewnętrznego.

Outplacement grupowy i indywidualny

Działania outplacementowe pierwotnie skierowane były do osób objętych zwolnieniami grupowymi. I taką ich formę reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według zawartych w niej zapisów program outplacementowy powinien objąć wszystkich zwalnianych pracowników, jeśli na przełomie 3 miesięcy firma zwolni co najmniej 50 osób. Wiele organizacji, które z troską i szacunkiem podchodzą do swoich pracowników, decyduje się na outplacement, nawet jeśli nie mają takiego obowiązku. Outplacement grupowy dla kilku lub kilkunastu osób, a nawet outplacement indywidualny, to coraz powszechniejsza praktyka.

Czym jest outplacement indywidualny?

Programy outplacementowe, które obejmują swoim zasięgiem pojedyncze osoby, nastawione są przede wszystkim na odkrycie i wzmocnienie potencjału i pewności siebie zwalnianych pracowników. Wbrew powszechnej opinii nie dotyczą tylko wysokiej kadry zarządzającej, a coraz częściej specjalistycznej i technicznej. Eksperci od outplacementu często podkreślają, że pracują z ludźmi, którzy doskonale znają się na swojej pracy, ale nie wiedzą jak jej szukać. Objęcie ich „opieką” to nie tylko pisanie CV, ale także praca nad odpowiednią motywacją, lekcja autoprezentacji i szkolenie z zakresu umiejętności sprzedaży swoich usług. Dzięki temu pracownik zostaje wyposażony we wszelkie narzędzia, niezbędne do rozpoczęcia nowego etapu w życiu.

Czy na pewno warto?

Objęcie pracowników indywidualnym programem outplacementowym kojarzy się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, niewspółmiernych do efektów. W końcu celem redukcji etatu są zazwyczaj względy ekonomiczne. Doświadczenie firm korzystających z programów outplacementowych pokazuje jednak, że zwolnienia wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla firmy, także finansowymi.

Odpowiedni program outplacementowy, uszyty na miarę potrzeb firmy i pracownika:

  • Wzmacnia wizerunek firmy w oczach klientów,
  • Wpisuje się w działania employer branding, co ułatwia pozyskanie wyspecjalizowanych pracowników,
  • Pozwala na zredukowanie czasu znalezienia nowej pracy, redukuje stres i wspiera rozwój osobisty objętych nim osób,
  • Minimalizuje ryzyko prawnych konsekwencji zwolnień,
  • Buduje atmosferę zaufania wśród pracowników, którzy pozostali w firmie, co wpływa na ich zaangażowanie i efektywność,
  • Zmniejsza ryzyko odejść i ponoszenia kosztów rekrutacji.
Co możemy zrobić dla Twoich pracowników?

Naszym kluczowym założeniem jest zmiana sposobu myślenia uczestników programu o sobie i swojej roli. Bez względu na formę świadczenia usług – umowa o pracę, każdy musi myśleć o sobie jak o jednoosobowej firmie. Jako Dyrektor Finansowy, trzeba dbać o swój domowy budżet. Jako Dyrektor HR, o swój rozwój i zdrowy balans między różnymi wyzwaniami życia codziennego. Jako Szef Sprzedaży i Marketingu, zręcznie oferować swoje usługi. Piastowane funkcje można wymieniać dalej, ale najistotniejsza jest zmiana myślenia. Uczestnik programu świadczy usługę, tak jak każda zarejestrowana firma. Jeśli jakaś organizacja nie ma w danym momencie potrzeby korzystania z nich (odrzuca CV), to trzeba znaleźć innego klienta. Od czasu do czasu warto sprawdzić, czy długoterminowo będzie istniał rynek na nasze usługi, a jeśli nie, to rozsądne może będzie przekwalifikowanie się.

Aby zrealizować cele programu outplacementowego, oferujemy usługi zawarte w dwóch modułach.

Moduł szkoleniowy

W module szkoleniowym analizujemy dotychczasową karierę zawodową uczestnika programu pod kątem aktualnych potrzeb rynkowych, pracujemy z nim nad przygotowaniem dokumentów rekrutacyjnych i stworzeniem profili na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych.  Moduł ten obejmuje także:

  • Test osobowości, który pozwoli na rozpoznanie i wzmocnienie mocnych stron pracownika w kontekście predyspozycji zawodowych,
  • Szereg innych praktycznych szkoleń związanych z procesem poszukiwania pracy, w tym trening rozmowy rekrutacyjnej, uwzględniający autoprezentację i negocjacje zarobków. Szkolenia te są nakierowane na polepszenie umiejętności sprzedażowych uczestnika.
Moduł wsparcia

Moduł wsparcia aktywnego szukania pracy zakłada proaktywne podejście do procesu rekrutacji. Przejmujemy tutaj częściowo rolę zewnętrznej agencji marketingowej. Obejmuje on m. in. zarekomendowanie pracownika do kilkuset wyselekcjonowanych firm, których profil działalności jest zgodny z oczekiwaniami i doświadczeniem zawodowym zwolnionego pracownika.  Ponadto pozostajemy w kontakcie z kilkuset firmami rekrutacyjnymi, tworzymy i zarządzamy profilami na portalach rekrutacyjnych, a w niektórych sytuacjach kontaktujemy się z funduszami inwestycyjnymi.

Nasze działania opierają się na wypracowaniu z naszym klientem systemowego podejścia do poszukiwania pracy, w którym cel jest tak samo ważny, jak droga, która do niego prowadzi.

Book Consultation