Znajdź wspólny język z biznesem

Językiem biznesu są liczby. Muszą one być również częścią udanej rozmowy rekrutacyjnej. Bowiem, aby współpraca z szeroko rozumianym biznesem, na różnych poziomach była możliwa, kluczowe jest zrozumienie jakie w danej organizacji znaczenie mają poszczególne metryki finansowe oraz ich powiązanie z procesami biznesowymi.

Trzy poziomy

Przyjrzyjmy się zatem podstawowym obszarom aktywności organizacyjnej firmy: operacyjnej, taktycznej i strategicznej oraz powiązanym z nimi metrykom.

Na poziomie operacyjnym jest to regularne monitorowanie wskaźników decydujących o efektywności całej organizacji i podejmowanie na ich podstawie działań mających na celu dalszą jej poprawę.

Na poziomie taktycznym są to roczne budżety wynagrodzeń, urlopów, czy tez bonusów pracowniczych. Wyznaczają one krótkoterminowe cele organizacji i mierzą odchylenia od uzgodnionego celu.

Na poziomie strategicznym, jest to przygotowanie zarządowi firmy dokładnej analizy rynku pracy, obejmującej zarówno wynagrodzenia, jak i dostępne wewnątrz firmy umiejętności, a także dostarczenie prognoz inflacyjnych i trendów społecznych. A następnie stworzenie planu zarzadzania kadrami, zgodnego z uzgodnioną strategią. Mamy tu do czynienia z pętlą w której na samym początku niezbędna są umiejętności analizowania czynników w skali makro, aby następnie po wybraniu drogi na najbliższe parę lat, przygotować plan zwiększający szanse jej powodzenia.

Strategia firmy – podstawy

Według Portera firmy mają do wyboru trzy ogólne strategie działania: konkurencyjność kosztowa, zróżnicowanie lub koncentracja. Pierwsza zakłada przewodnictwo rynkowe poprzez posiadanie jak najniższych kosztów. Dzięki temu firma powinna dysponować wyższa marzą niż konkurencja, a to przekłada się na większa łatwość zdobywania nowych rynków zbytu np. poprzez obniżki cen, lub więcej środków na kampanie marketingowe. Druga strategia bazuje na dążeniu do wyróżnienia produktu od innych dostępnych na rynku np. poprzez wyższa, jakość lub dodanie unikatowych cech. Koncentracja jest strategia funkcjonująca najczęściej w polaczeniu z dwoma poprzednimi strategiami, a jej głównym założeniem jest ograniczenie aktywności firmy do bardzo wąskiego segmentu rynku – niszy.

Wybór strategii, zależy od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku wewnętrznych mowa o zasobach (licencje, ludzie, maszyny) i umiejętnościach. W zewnętrznych sprawa jest bardziej skomplikowana, bo opiera się na znacznie szerszej analizie. Dla przykładu, jednym z modeli stosowanych powszechnie jest PESTEL. Gdzie poszczególne litery oznaczają różne grupy czynników środowiskowych pod wpływem, których jest firma i które są niezbędne do ustalenia strategii: Political (Polityczne); Economic (Gospodarcze); Social (Społeczne); Technological (Technologiczne); Ecological (Ekologiczne); Legal (Prawne).

Sama świadomość istnienia tych narzędzi i przedstawienie ich podczas rozmowy rekrutacyjnej to za mało. Jeśli chcemy zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy rekrutacyjnej, trzeba zapoznać się w jakiej sytuacji znajduje się firma, do której aplikujemy. Powinniśmy umieć rozmawiać o otoczeniu biznesowym firmy, o publicznie ogłoszonej przez organizację strategii oraz o działaniach podejmowanych przez konkurencję, czy też potrzebach zgłaszanych przez klientów. Dopiero wówczas zostaniemy odebrani, jako osoba, która może wnieść wartość dodaną do biznesu.

Budżet

Te same mechanizmy funkcjonują, gdy przejdziemy do procesu budżetowania. Czyli już nie długofalowego (3-5 letniego) planu strategicznego, ale rocznego mechanizmu wyznaczania i kontroli celów taktycznych. O ile na etapie rekrutacji nie będziemy oczywiście znać liczb firmy, z którą rozmawiamy, o tyle istotne jest zrozumienie jak wygląda proces budżetowania.                   

Wskaźniki efektywności operacyjnej         

Większość biznesów generuje, co tydzień kilkadziesiąt metryk, umożliwiających śledzenie realizacji budżetów. W grupie tej muszą znajdować się również wskaźniki (KPI), obrazujące stan procesów zarządzanych lub wspieranych przez dział do którego aplikuje kandydat. Dzisiejsze systemy informatyczne, w większości pozwalają na wygenerowanie ogromnej liczby wskaźników. Liczenie wszystkich dla samego ich liczenia nie ma sensu. W tłumie liczb zgina te najważniejsze, kluczowe do realizacji strategii firmy. Także docelowy ich poziom może różnic się w zależności od tego, co chce osiągnąć organizacja. Na przykład utrzymanie zadowolenia wszystkich klientów na poziomie 100% może wyglądać pięknie na papierze, o tyle koszty osiągniecia tego celu mogą znacznie przekraczać koszty jego osiągniecia. Podczas rekrutacji trzeba umieć zakomunikować i ustalić, jakie działania organizacja planuje podjąć, a jakie wykraczają poza ramy strategii organizacji, a w dużym horyzoncie czasu mogą jej nawet zagrażać. Opanowanie systemu wskaźników jest niezbędne, aby mówić z biznesem tym samym językiem – liczbami.

Podsumowanie

Rozmowa rekrutacyjna, powinna być zgodna z jej nazwą, czyli być rozmową. Nie ograniczać się wyłącznie do doświadczeń, zdobytych certyfikatów, czy tego jak poradziliśmy sobie z konfliktem w miejscu pracy. Jest też okazją do rozmowy z pracodawcą na temat strategii firmy, rynku na jakim funkcjonuje, a także kosztów i zysków związanych z planowanymi inicjatywami.

Book Consultation