Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje
1. Administrator – oznacza E4D Sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki
13 lok. 52, VI p [ tel: +48 22 412 18 15, e-mail: [email protected]] , która świadczy
usługi informacyjne drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do
informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora,
związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi
serwis internetowy, działający w domenie punktx.pl
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego
niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować
Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
        1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
        do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
        wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych
        nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
        informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
        2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
        do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
        Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
        cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
        żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do
plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z
Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
        i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
        weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
        ii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
        iii)zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi
analitycznych:
i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików
Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego
RODO.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy
niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o
zapoznanie się z następującymi informacjami.
1. Ze względu na szeroką współpracę handlową z naszymi kontrahentami niezbędne jest
przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych dostawców, klientów, kontrahentów
oraz inne osoby, których dane są przetwarzane w celach realizacji transakcji zakupu i
sprzedaży.
2. Administratorem danych osobowych jest E4D Sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 13 lok. 52, VI p [ tel: +48 22 412 18 15, e-mail [email protected], dalej
zwany Administratorem.
3. Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane
dotyczą lub z publicznie dostępnych źródeł tj. rejestr CEIDG lub KRS.
4. Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach:
        1. Możliwości zawarcia oraz wykonywania umowy pomiędzy Administratorem a
        kontrahentem
        2. Realizacja transakcji zakupu i sprzedaży
        3. Realizacji innych procesów niezbędnych do realizacji kontaktów z klientami i
        kontrahentami takie jak np. proces reklamacyjny.
        4. Realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez
okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas
obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w
celach:
        1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
        2. wykonania obowiązków archiwizowania danych, wynikających z przepisów
        prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub przepisów o
        rachunkowości;
        3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
7. Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy.
Poza tym dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Głównie
są to podmioty, z którymi współpracujemy przy realizacji wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze.
8. Dane Osobowe po realizacji celów przetwarzania (z pkt 6), dane będą usuwane zgodnie z
polityką retencji danych osobowych.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego przy zapewnieniu
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 44 rozporządzenia
RODO
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada
uprawnienia:
        1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub
        ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
        2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
        3. przenoszenia danych,
        4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku,
        gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
        5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
        jeżeli dane zostały pozyskane na podstawie wyrażenia zgody.

Procedura postępowania w przypadku kontaktu i zgłoszenia
1. E4D Sp. z o.o. nie udziela drogą elektroniczną/ telefoniczną informacji mogących
zawierać dane osobowe lub informacje o osobach, których dotyczą. Powyższe
podyktowane jest obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem
udzielenia odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej.
2. Wszelkie zapytania, wnioski, informacje o prawach i celach przetwarzania danych
osobowych możecie Państwo kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres siedziby:
E4D Sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 13 lok. 52.
3. Wszelkie zapytania będą podlegać odpowiedniej weryfikacji. Odpowiedź zostanie
sporządzona w formie pisemnej oraz odesłana na adres podany na zgłoszeniu w terminie
30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Book Consultation